Privacy en disclaimer

PRIVACYSTATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via court15.nl. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Court 15 B.V. (hierna te noemen “court15.nl”). Court15.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Court15.nl houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke persoonsgegevens verwerken wij (en waarom)

Court15.nl verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Reserveringsproces

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt, door ze in te vullen bij het plaatsen van je reservering. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je reservering, het bevestigen van je reservering, de mogelijkheid tot het beoordelen van je bezoek en  eventueel betaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Reserveringsgegevens
 • Betaalgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

2. Marketing berichten

Indien je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven, verwerken wij daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) berichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws en kortingsacties in de vorm van e-mail. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je reservering in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen, dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht. Het gaat om naam, contactgegevens en adres.

3. Cookies

Tot slot verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Court15.nl maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres of app IDs
 • Internetbrowser en apparaat-type
 • Websitetaal

Wij verwijzen naar ons Cookiestatement voor meer informatie over cookies.

Leeftijd

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Court15.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Court15.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Court15.nl verwijdert je meeste gegevens na 1 jaar na het plaatsen van je reservering. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou te woord kunnen staan met vragen of klachten over de dienstverlening. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Delen met anderen

Court15.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Software providers
 • Implementatie partners
 • Advertentie platforms (bijv. Google en Facebook)

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Court15.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot info@Court15.nl. Court15.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Court15.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

DISCLAIMER

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

•  de uitgever: de samensteller van de webpagina Court15.nl;

•  de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

•  gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

•  u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

•  de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

•  schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Disclaimer inzake Google Analytics, Webads en adverteerders:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.